Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w

tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane

dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

IMP OF WORLD

z siedzibą: ul. Reymonta 18, 08-530 Dęblin

NIP: 5060092994

REGON: 061397464

Tel. +48 725111812

E-mail: impofworld1@gmail.com - zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie

związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta

jest dobrowolne, z wyjątkiem:

 zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności

danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości

zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem

umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z

Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo

zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie

Sklepu Internetowego

 obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na

Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w

celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi

Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których

przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia,

że zbierane przez niego dane są:

 przetwarzane zgodnie z prawem;

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w

tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z

rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w

takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów;

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy;

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze;

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co

najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych

osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze

odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą

przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane

przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach,

na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania

danych

Podstawa prawna przetwarzania / okres

przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Realizacja Umowy

Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi

Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres

niezbędny do wykonania, rozwiązania lub

wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres

poczty elektronicznej; numer

telefonu kontaktowego; adres

dostawy (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy), adres IP,

ID klienta.

Prowadzenie ksiąg

rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO

w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o

rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.

(Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa nakazującymi

Administratorowi przechowywanie ksiąg

podatkowych (do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego,

chyba że ustawy podatkowe stanowią

inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od

początku roku następującego po roku

obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy), nazwa

firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Klienta

Wysyłka wiadomości

email w ramach usługi

newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Adres poczty elektronicznej.

Publikacja opinii na

temat produktu na

stronach internetowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Imię i nazwisko; numer telefonu

kontaktowego; adres poczty

elektronicznej; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy).

Ustalenie, dochodzenie

lub obrona roszczeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Imię i nazwisko; numer telefonu

kontaktowego; adres poczty

jakie może podnosić

Administrator lub jakie

mogą być podnoszone

wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń w stosunku do osoby, której dane

dotyczą, z tytułu prowadzonej przez

Administratora działalności gospodarczej.

Okres przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a

dla umowy sprzedaży dwa lata).

elektronicznej; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy).

Obsługa zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Imię, nazwisko, adres email,

adres IP

§4

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów

Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by

przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich

wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje

dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z

odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z

Administratorem.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom

lub kategoriom odbiorców:

 przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub

pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do

zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który

korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w

zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w

tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w

szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu

Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do

zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego

zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) -

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu

na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego

celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5

PROFILOWANIE

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale

decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy

zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem

korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu,

przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji

produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też

zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.

Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z

otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie

Internetowym.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania

danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,

przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę

dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego

profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej

następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki

prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane

dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich

danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21

Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w

przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych

osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść

sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej

danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie

uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na

adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego

(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z

jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot.

plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego;

 remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe

w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies

za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym

ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego

(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia

zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka

zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia

takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików

Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal

Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez

firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to

tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy,

tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi

takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich

zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których

odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i

zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics

informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować

dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl