REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.twojfason.pl

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

IMP OF WORLD

z siedzibą przy ul. Reymonta 18, 08-530 Dęblin

NIP: 5060092994

REGON: 061397464

Tel. +48 725111812

E-mail: impofworld1@gmail.com

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie

niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

 pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w

Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na

terenie Unii Europejskiej,

 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która

jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

 osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność

za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13

ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3

Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu

(koszyk klienta),

 e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i

odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas

składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku

podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia,

Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru,

jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o

kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu

zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w

§3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres

poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia

adres pocztowy.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym

Sklepu.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 płatność elektroniczna za pośrednictwem DialCom24 sp. z o.o. (elektroniczna),

 Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni

kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

§6

Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany

towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz

z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 wymiany towaru na nowy;

 naprawy towaru;

 obniżenia ceny;

 odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep

rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 charakter wady – istotna czy nieistotna;

 to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,

że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z

możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku

alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania

sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 za pośrednictwem lubelskiego Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

przy ul. Tomasza Zana 38c, 20-601 Lublin https://www.ihlublin.pl/

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony

jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016

r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na

adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona

w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem

ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

 listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od

umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się

ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W

przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy

przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci

jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,

zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu

konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.

§8

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane

zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych,

dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach

internetowych Sklepu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na

wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach

realizacji usługi utworzenia Konta:

 po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest

oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o

świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta,

oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione

wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy

zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi

wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta,

oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem

natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep

może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu

wypowiedzenia.

§9

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty

elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji

związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na

przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych,

marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia

świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą

elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych

dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem

zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę

rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz

informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w

momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

§10

Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w

zakresie określonym w Polityce Prywatności (załącznik 3)

§11

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania

zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

 zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,

 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia,

przebieg realizacji zamówienia,

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania

wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji

zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy

prawa.

§13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w

ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony

w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany

regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo

polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMP OF WORLD

ul. Reymonta 18

08-530 Dęblin

impofworld1@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

IMP OF WORLD

ul. Reymonta 18

08-530 Dęblin

impofworld1@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –

(o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,

konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik 3

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w

tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane

dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

IMP OF WORLD

z siedzibą: ul. Reymonta 18, 08-530 Dęblin

NIP: 5060092994

REGON: 061397464

Tel. +48 725111812

E-mail: impofworld1@gmail.com - zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie

związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta

jest dobrowolne, z wyjątkiem:

 zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności

danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości

zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem

umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z

Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo

zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie

Sklepu Internetowego

 obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na

Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w

celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi

Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których

przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia,

że zbierane przez niego dane są:

 przetwarzane zgodnie z prawem;

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w

tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z

rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w

takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów;

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy;

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze;

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co

najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych

osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze

odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą

przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane

przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach,

na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania

danych

Podstawa prawna przetwarzania / okres

przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Realizacja Umowy

Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi

Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres

niezbędny do wykonania, rozwiązania lub

wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres

poczty elektronicznej; numer

telefonu kontaktowego; adres

dostawy (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy), adres IP,

ID klienta.

Prowadzenie ksiąg

rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO

w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o

rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.

(Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa nakazującymi

Administratorowi przechowywanie ksiąg

podatkowych (do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego,

chyba że ustawy podatkowe stanowią

inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od

początku roku następującego po roku

obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy), nazwa

firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Klienta

Wysyłka wiadomości

email w ramach usługi

newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Adres poczty elektronicznej.

Publikacja opinii na

temat produktu na

stronach internetowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Imię i nazwisko; numer telefonu

kontaktowego; adres poczty

elektronicznej; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy).

Ustalenie, dochodzenie

lub obrona roszczeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Imię i nazwisko; numer telefonu

kontaktowego; adres poczty

jakie może podnosić

Administrator lub jakie

mogą być podnoszone

wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu

realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

roszczeń w stosunku do osoby, której dane

dotyczą, z tytułu prowadzonej przez

Administratora działalności gospodarczej.

Okres przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

(podstawowy termin przedawnienia dla

roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a

dla umowy sprzedaży dwa lata).

elektronicznej; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy).

Obsługa zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

Imię, nazwisko, adres email,

adres IP

§4

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów

Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by

przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich

wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje

dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z

odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z

Administratorem.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom

lub kategoriom odbiorców:

 przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub

pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do

zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który

korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w

zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w

tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w

szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu

Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do

zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego

zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) -

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu

na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego

celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5

PROFILOWANIE

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale

decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy

zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem

korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu,

przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji

produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też

zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.

Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z

otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie

Internetowym.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania

danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,

przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę

dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego

profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej

następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki

prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane

dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich

danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21

Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez

Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w

przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych

osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść

sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej

danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie

uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na

adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego

(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z

jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot.

plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego;

 remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe

w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies

za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym

ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego

(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia

zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka

zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia

takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików

Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal

Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez

firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to

tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy,

tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi

takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich

zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których

odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i

zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics

informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować

dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pobierz regulamin